Информация Относно покупката на имот

Често задавани въпроси

1) Добра инвестиция ли е да се купи имот в Гърция?

Работили сте цял живот (и продължавате да работите) упорито и сега Ви се отдава възможност да се насладите на плодовете на Вашия труд. И коя по-добра дестинация би послужила за тази цел, ако не “Земята на боговете” - Гърция - с многобройните острови, прекрасната природа, удивителните плажове и планини. Гърция предлага уникална възможност за инвестиция, тъй като икономическата криза доведе до спад близо 40 % в цените на недвижимата собственост. Също така се предлага широк избор от имоти, способни да удовлетворят всяко едно желание.

 

2) Трудно ли е да се купи имот в Гърция, отнема ли много време?

Не, защото се създаде регистрационна система и покупката на имот вече е бърз процес, който отнема само няколко дни. Достатъчно е да сте взели решение да купите избрания имот, да се уверите с помощта на адвокат, че върху него няма тежести и сте готови да стартирате покупко-продажбата.

 

3) Какво включва процесът на покупка на имот в Гърция?

Когато вече сте взели решение да закупите даден имот, следващите стъпки в процеса са:

1. Избор на адвокат

Адвокатът ще Ви помогне да осъществите покупката без проблеми и ще Ви представлява, където е нужно. Също така той ще направи справка за собствеността в Ипотечния регистър.

2. Избор на нотариус

Тази опция е необходима, тъй като всякo прехвърляне на собственост трябва да се направи в присъствието на нотариус. Той не представлява нито купувача, нито продавача, изпълнява функции на държавен служител  - в негово присъствие договорите се четат, изясняват и подписват. Нотариусът подготвя предварителното споразумение и отговаря за сертифицирането и регистрацията на транзакцията в публичните регистри, така че след това купувачът да получи нотариален акт за собствеността върху имота.

3. Издаване на Данъчен идентификационен номер (ДИН)

Купувачът трябва да регистрира данъчен номер, ако тя/той не притежава вече такъв, за да продължи с процеса на покупка на имот.

4. Плащане данък за прехвърлянето

Купувачът трябва да плати данък за прехвърлянето към Вътрешна Агенция по Приходите (ВАП), преди да подпише окончателния договор. В този процес е добре да ползвате помощта на адвокат.

5. Подписване на договора и прехвърляне в Ипотечния регистър

Договорът се подписва от двете страни в присъствието на нотариус, който след това го вписва в Ипотечния регистър, по съответния регион на имота. В регистъра се пази копие на този договор.

Забележка: Оригиналният договор, който остава в нотриалните архиви, се подписва само на гръцки език. Ако купувачът желае, може да наеме устен преводач, който да преведе договора дума по дума. Финално, преводачът удостоверява правотата на превода си като се подписва под купувача. По този начин купувачът има право да поиска писмен превод на договора от Преводаческите служби към Министерството на Външните работи или на собствени разноски от адвокат, който знае езика.

 

4) Какви са разходите на купувача?

Адвокатски хонорар

От 01.01.2014 год. присъствието на адвокат при съставянето и подписването на договор за прехвърляне на недвижима собственост е по избор на страните. Въпреки това е полезно да наемете адвокат, който ще Ви помогне и ще Ви осигури защита. Неговият хонорар е по договаряне, но обикновено е около 1% от стойността на договора. Допълнителните разходи за правен контрол над имота варират от 100 до 150 евро.

Нотариални разходи

Нотариалните такси започват от 1% за стойности до 120 000 евро, намаляват до 0,7% за стойности между 120 000 и 380 000 евро и спадат до 0,65% ако стойността на договора превиши 380 000 евро и е до 2 000 000 евро. Върху нотариалната такса се начислява 24% ДДС, а купувачът ще бъде помолен да плати допълнителна такса за всеки лист на договора (обикновено 4-5 евро на лист).

Данък по прехвърлянето

Тази сума се плаща на ВАП и представлява 3% от стойността на договора. Когато е първо прехвърляне на собственост на второ жилище, при разрешение за строеж след 01.01.2006 год., на купувача се начислява  и 24% ДДС. Във всички други случаи важи само данък по прехвърлянето 3%. Допълнително се дължи такса в размер на 3% от данъка и се плаща в общината.

Регистрационни такси в Ипотечния регистър

Регистрационната такса за вписване на договора в Ипотечния регистър е 0,475% от стойността на имота. Допълнително се плаща сума в размер от 0,125% от стойността на имота за Правния Фонд.

Комисиона на агента недвижими имоти

Комисионата на агента е 2% от стойността на имота (+ 24% ДДС).

 

5) Възможно ли е гражданите на ЕС да придобият имот в Гърция?

Да, процедурата за гражданите на ЕС е същата, както за гръцките граждани.

 

6) Има ли възможност граждани извън ЕС да придобият имот в Гърция?

Рестрикциите важат само за граждани на държави извън ЕС, които желаят да закупят недвижими имоти в гранични райони, например Източното крайбрежие на Егейско море,  Додеканезите, Тракия и други региони в Северна Гърция.

Тези рестрикции могат да се избегнат, ако се вземе лицензирано разрешително от Министерството на Отбраната, след подаване на молба в съответния комитет към Децентрализираната Администрация в региона.

Необходими документи за отменяне на забраната:

● Данни за регистрацията на имота в Поземления регистър и декларация за бъдещото му предназначение

● Копие на валиден паспорт

● Свидетелство за съдимост от съответните власти в страната на купувача

● Пълномощно за упълномощаване на адвокат да разпише заявлението от името и за сметка на купувача (по желание на купувача, за негово удобство)

Всички документи следва да са легализирани и официално преведени на гръцки език.

 

7) Как стои въпроса с разрешенията за пребиваване на граждани на страни извън ЕС?

Граждани на страни не-членки на ЕС, които притежават или възнамеряват да придобият имот в Гърция (доказано с документи), имат право да получат разрешително за пребиваване за период от 5 години, като минималната стойност на имота е двеста и петдесет хиляди евро (250 000 €). Същото важи и ако са сключили договор за наем за срок поне за 10 години за настаняване в хотел или туристически обзаведен жилищен комплекс, като  минималната стойност на договора е двеста и петдесет хиляди евро (250 000 €).

 

8) Как да преведа пари от моята държава?

Това може да стане със стандартен банков превод от ваша сметка към сметка в Гърция. Нашият съвет към купувача е да документира официално всички суми, които той/тя депозира за покупката на даден имот, тъй като в случай на препродажба тези средства могат да бъдат възстановени по първоначалната сметка в чужбина.

          

9) Как мога да отворя банкова сметка?

Това се случва, като предоставите на банката копие от паспорта си, адрес по местоживеене и месторабота, телефонен номер и разрешително за временно пребиваване, издадено от административните власти. Ако откривате стандартна банкова сметка, освен споменатите по-горе, ще трябва да присъства и някоя от заинтересованите страни.           

 

10) Какви са годишните разходи за поддръжка на имот в Гърция?

Данък недвижим имот (т.нар. EN.F.I.A.): EN.F.I.A. се дели на “главен” и “допълнителен”. Главният данък се начислява на всички права върху недвижимите имоти (къщи и други сгради, земя, урегулирани парцели). Допълнителен EN.F.I.A. се калкулира върху стойността на права за пълна собственост, права върху имоти без право на ползване и права на плодоползуване върху сгради и градски парцели. Този тип данък се изчислява като процент от общата стойност на правата, надвишаващи 300 000 евро, като варира от 0,1 до 1 %.

Местни (общински) данъци и такси: Зависят от стойността и големината  на имота. Обявленията за размера на тези данъци пристигат заедно със сметките за ток и варират от 0,2-0,8% от стойността на имота.

 

11) Относно застраховките на недвижимо имущество

Недвижимата собственост се обезпечава от застрахователите компании. Застрахователните полици покриват всички потенциални загуби, като кражба, пожар, природни бедствия и др. Застраховането на имота не е задължително, но съществува като изискване на финансовите институции при учредяване на ипотека.

 

12) Как се обезпечават правата за собственост върху имота?

Собствеността върху недвижимите имоти в Гърция е защитена от държавата чрез Поземления Регистър. В него се пазят всички нотариални актове, както и се регистрират всички тежести върху имотите. Недвижимите имоти са архивирани по имената на собствениците и юристите имат право да проверяват собствеността на дадено физическо или юридическо лице. В този регистър се правят справки за нотариалните актове във връзка с някакви искове или наложени тежести върху имота. Справки се правят и относно правилното прехвърляне на собствеността. Това е задължително в процеса на приключване на сделката.