Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за потребители (наричани по-долу “Условията”) преди да ползвате услугите на сайта на Real Greece. Чрез достъпа до сайта на Real Greece Вие декларирате, че сте запознати и приемате Условията. В случай, че не сте съгласни с едно или няколко от Условията, моля, не използвайте сайта на Real Greece. ​

Тези Условия могат също така да бъдат поискани от Real Greece и ще бъдат изпратени по електронен път от адрес info@realgreece.net.

 

1. Правила за ползване

​Като потребител на уебсайта на Real Greece се очаква Вашите действия и поведение да са отговорни и внимателни при използване на интернет. Не се разрешава да използвате (съдържанието на) сайта в дейности или прояви, които са незаконни, противообществени или неморални. По-конкретно, не се разрешават следните действия и/или прояви: (а) посегателство върху интелектуалната собственост или други действия, които нарушават правата върху интелектуалната собственост  на Real Greece и/или на трети страни (b) писането на уронващи престижа, неверни или заблуждаващи коментари (c) разпространението на незаконно съдържание (d) разрушаването или премахването на защитните системи (или на част от тях) на сайта. Имате право само да свалите едно копие от съдържанието, налично на уебсайта, за лична, не-комерсиална цел. Не се разрешава без изрично писмено съгласие от Real Greece да копирате, модифицирате, разпространявате, “инженерно” преправяте, декомпилирате и по всякакъв начин да експлоатирате наличното съдържание. Имате право да публикувате линк (техническа команда, която води до зареждането на сайта на Real Greece), само ако Real Greece е дала изрично писмено съгласие за това. Молби за публикуване на линкове се адресират до info@realgreece.net.

Ако не спазвате гореописаните правила за ползване, Real Greece запазва правото си да изиска компенсации от Вас за настъпили щети в резултат от неразрешени действия.

 

2. Права на интелектуална собственост

​Real Greece държи изключително всички права върху интелектуалната собственост на уебсайта. Под интелектуална собственост се разбира всички патенти, брандове, търговски наименования, права върху бази данни, полезни модели, имена на домейни и други права на интелектуална собственост в Гърция или на друго място, свързано с уебсайта и изобщо с Real Greece, включително ноу-хау и търговски тайни.

Нямате право да модифицирате или премахвате даден бранд или отличителни символи на съдържанието и/или насоки по отношение на копирайтинг, търговски имена или други права на интелектуалната собственост, нито да преобразувате съдържанието или части от него, нито да го копирате или повреждате по някакъв начин, нито да се възползвате неправомерно от репутацията на правата на интелектуалната собственост на Real Greece

В случай на нарушаване на правата на интелектуалната собственост на Real Greece, последната запазва правото си да изиска компенсации от Вас за евентуално настъпили щети.

 

3. Отговорност и компенсации

​Real Greece не носи отговорност за съдържанието на уебсайта, както и за сайтовете, които са свързани по някакъв начин с него (например с линк(ове) или метатаг(ове)). Също така Real Greece не носи отговорност за щети, произлизащи от или във връзка с използването или невъзможността за използване на съдържание, коeто е налично в сайта или е получено чрез “бисквитки” (cookies). Real Greece не носи отговорност за (характера на) услуги и/или информация от трети страни, предлагани по някакъв начин през уебсайта на компанията.

Real Greece не носи отговорност за щети, получени в резултат от използването на електронни средства за комуникация с нейния уебсайт, включително - но не само - щети в резултат на недоставяне или забавяне на електронни съобщения, намеса или манипулация на електронни съобщения, извършени от трети страни или програми/оборудване, използвано за електронна комуникация и предаващи вируси. Гореописаните ограничения в отговорността не важат, ако щетата е причинена умишлено или вследствие на груба небрежност.

​Real Greece не гарантира, че цялата информация на уебсайта е актуална, пълна и/или точна. Също така Real Greece не гарантира, че цялата информация на уебсайта е изчистена от грешки, неточности и/или вируси. Не гарантира също, че подобни грешки и/или неточности на уебсайта ще бъдат коригирани или вирусите ще бъдат премахнати.

В случай на съмнение относно точността на информацията или откриване на неточности, съветваме Ви да се свържете с нас на адрес ​info@realgreece.net. Real Greece  не носи отговорност за щети, получени пряко или непряко в резултат от използването на информация, публикувана на уебсайта.

Вие ще компенсирате Real Greece за всяка щета, получена в резултат на иск от трети страни и отнасяща се до нарушение или неспазване на Условията, или на искове, по някакъв начин свързани или произлизащи от Вашето ползване на уебсайта.

 

4. Услуги

Real Greece носи отговорност за намирането на подходящ имот за клиента, според неговите инструкции и желания. В последствие Real Greece е длъжна да информира брокер-сътрудник за проявения интерес от клиента и да окаже съдействие  в интегрирания процес на покупка/наемане. Real Greece има право да консултира собственика за всякакви промени, отнасящи се до имота, но правото на крайно решение принадлежи на собственика на недвижимия имот.

След като клиентът напълно се съгласи да ползва пакета услуги на Real Greece, с това се съгласява и с настоящите Общи условия. Отговорността на Real Greece се простира до момента, в който се разпише договор за покупко-продажба между собственика и клиента.

След сключване на договора, отговорността за проблеми, свързани с къщата или със собственика/продавача или купувача/наемателя, се поделя само между тези две страни, а Real Greece се освобождава от отговорност.

 

5. Непоискана информация

Ако на уебсайта впишете или изпратите съобщение по имейл или по друг начин до Real Greece непоискани идеи и/или съдържание, включително, но не само текстове, изображения, звукови файлове, софтуер или друга информация (“Съдържание”), Real Greece придобива правото да използва, копира и/или третира с търговска цел в широкия смисъл това съдържание, без да дължи такси, както и Real Greece не се задължава да спазва конфиденциалност по отношение на въпросното съдържание. С настоящето Вие ще компенсирате Real Greece за евентуални щети и разходи, които компанията може да понесе, или възникнали от искове на трети страни, за които използването на съдържанието е нарушение на правата им (на интелектуална) (собственост)  или в друго отношение е незаконно спрямо трета страна.

 

6. Недействителност

Ако тези Условия или част от тях станат недействителни, страните се считат за обвързани по останалите клаузи. Страните следва да заместят недействителните клаузи с разпоредби, които са валидни и за които правните последици, в съответствие със съдържанието и обхвата на тези условия, съвпадат колкото е възможно повече с тези на недействителните клаузи.

 

7. Други разпоредби

​Real Greece си запазва правото едностранно да адаптира или модифицира Условията.