Algemene Gebruiksvoorwaarden

Lees de gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens u gebruik maakt van de Real Greece website. Door gebruik te maken van de Real Greece website, geeft u aan dat u bekend bent met de voorwaarden en deze accepteert. Als u niet akkoord gaat met één of meer van de voorwaarden, maakt u dan geen gebruik van de Real Greece website.

​Deze voorwaarden kunnen ook worden opgevraagd bij Real Greece en worden digitaal verzonden door info@realgreece.net.

 

1. Toegestaan gebruik

​Als gebruiker van de Real Greece website, dient u in alle opzichten te handelen en zich te gedragen zoals verwacht wordt van een verantwoordelijk en zorgvuldige internetgebruiker. Het is niet toegestaan om de (inhoud van) website te gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Real Greece en/of derden; (b) het maken van schadelijke, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u toegestaan om één kopie van het beschikbaar gestelde materiaal op de website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Real Greece te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, reserve engineering toe te passen, te decompileren of op andere wijze gebruik te maken van het ter beschikking gestelde materiaal. Het is u enkel toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Real Greece, waarbij de website verschijnt in de kaders van Real Greece) te introduceren, indien Real Greece hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten tot info@realgreece.net.

Houdt u zich niet aan het voorgenoemde toegestane gebruik, dan behoudt Real Greece zich het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade als gevolg van dit niet-toegestane gebruik. 

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

​Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Real Greece. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Griekenland of elders, die in verband staan met de website en Real Greece in het algemeen, met inbegrip van de know how en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan om het merk of herkenning van symbolen en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van het intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen. Ook is het niet toegestaan om aan het desbetreffende materiaal of enige gedeelten daarvan wijzigingen aan te brengen, het te kopiëren, te beschadigen. Het is op geen enkele manier toegestaan ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de intellectuele eigendomsrechten van Real Greece te trekken.   

In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Real Greece, behoudt Real Greece zich het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade als gevolg van deze inbreuk.

 

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Real Greece is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch voor de inhoud van de websites die op enige wijze samenhangen met de Real Greece website, welke zijn verbonden door bijvoorbeeld hyper (tekst) of metatags. Evenmin is Real Greece aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van materiaal dat beschikbaar is op de website of is verkregen door cookies. Real Greece is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, wat op enigerlei wijze via de website van Real Greece wordt aangeboden. 

Evenmin is Real Greece aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor de communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar beperkt zich niet tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van de elektronische berichten door derden of door de programmatuur/apparatuur gebruikt voor de elektronische communicatie en het overbrengen van virussen. De hierboven gegeven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid.

​Real Greece garandeert niet dat de, op de website aangeboden, informatie up-to-date is, compleet en/of accuraat is. Evenmin garandeert Real Greece niet dat de informatie op de website vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Real Greece garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel dat virussen verwijderd worden.

​In geval van twijfel over de juistheid van de gegevens of bij de constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met info@realgreece.net. Real Greece is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie ontleent van Real Greece.

​U vrijwaart Real Greece voor eventuele schade als gevolg van aanspraken van derden betreffende een overtreding of het niet-naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden of voortvloeien uit het gebruik van de website.

 

4. Diensten

Het is de verantwoordelijkheid van Real Greece om een passende woning te vinden voor de cliënt, onder de instructies en wensen van de cliënt. Hierna zal Real Greece de samenwerkende makelaar op de hoogte stellen van de belangstelling van de cliënt en helpen bij het integratieproces van de aankoop/huur. Real Greece heeft het recht om de eigenaar te raadplegen voor eventuele wijzigingen met betrekking tot de woning, maar de uiteindelijke beslissing behoort tot de eigenaar.

Tegen de tijd dat de cliënt volledig akkoord is met het servicepakket van Real Greece, dan is de cliënt ook akkoord met dee voorwaarden. De verantwoordelijkheid van Real Greece loopt totdat het contract van de woning tussen de eigenaar en de cliënt is getekend.

Na de ondertekening ligt de verantwoordelijkheid van eventuele problemen tot de woning of de eigenaar/verkoper of de koper/huurder tussen deze twee partijen en is Real Greece niet aansprakelijk.

 

5. Ongevraagde informatie

​Indien u op deze website of via e-mail of andere middelen naar Real Greece ongevraagde ideeën en/of materialen plaatst, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (“materialen”), heeft Real Greece het recht om gebruik te maken van, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, in de ruimste zin van deze materialen, zonder hiervoor een vergoeding te voldoen. Real Greece is niet verplicht om betreffende de materialen enige geheimhouding te bewaren. U vrijwaart Real Greece hierbij van alle schade en kosten die Real Greece lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden van het gebruik en/of exploitatie van de materialen welke inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde partij. 

 

6. De nietigheid

​Indien deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijven de partijen gebonden aan de overige secties. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel gelding zijn en waarvan de rechtsgevolgen in overeenstemming zijn met de inhoud en de strekking van deze voorwaarden.

7. Overige bepalingen

​Real Greece behoudt zich het recht voor om eenzijdig de voorwaarden aan te passen of te wijzigen.